REGULAMIN PRZEWOZÓW TRANSF-AIR

 

1. REZERWACJA, ANULACJA I ZMIANY BILETÓW

 1. Rezerwacja przejazdu może być dokonana telefonicznie lub mailowo.
 2. Rezerwacje telefoniczne nie podlegają reklamacji.
 3. Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu do:
  • 48 godzin przed planowaną datą przejazdu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Przewoźnika lub drogą mailową (kontakt@twoj-transfair.pl);
  • 24 godziny przed planowaną datą przejazdu telefonicznie pod numerem +48 790 749 032.
 4. Rezerwacja terminu przejazdu następuje w momencie wystawienia biletu.
 5. Przewoźnik potwierdza rezerwację poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem wiadomości sms. Wraz z potwierdzeniem zostanie przesłany Pasażerowi bilet.
 6. Przy dokonywaniu rezerwacji Pasażer zobowiązany jest podać następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu Pasażera, adres zamieszkania;
  • datę i trasę przewozu;
  • w przypadku przewozów na lotnisko: miejsce odbioru oraz lotnisko, numer lotu i godzinę odlotu zgodnie z rozkładem lotów linii lotniczych;
  • w przypadku przewozów z lotniska: lotnisko, numer lotu i godzinę przylotu zgodnie z rozkładem lotu linii lotniczych oraz miejsce docelowe przewozu;
  • inne informacje, które w konkretnej sytuacji strony uznają za istotne.
 7. Ustalenie numeru lotu, godziny przylotu i odlotu i innych danych należy do Pasażera. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania przez Pasażera błędnych danych.
 8. Jeżeli miejscem odbioru pasażera jest lotnisko, kierowca będzie oczekiwał na pasażera w samochodzie na wskazanym parkingu.
 9. Pasażer zobowiązany jest poinformować Przewoźnika o wszelkich opóźnieniach lub jakichkolwiek problemach i przewidywanych zmianach, albo trudnościach ze znalezieniem pojazdu. W tym celu powinien skontaktować się z przewoźnikiem pod numerem telefonu: +48 790 749 032.
 10. Płatności należy dokonać przelewem na konto (IdeaBank 74 1950 0001 2006 0024 5311 0001) w terminie do 24h przed planowanym odjazdem. W szczególnych przypadkach możliwa jest płatność gotówką u kierowcy w dniu przejazdu – niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
 11. W przypadku rezygnacji z przejazdu Pasażer ponosi następujące koszty związane z anulacją przejazdu:
  • do 14 dni przed datą wyjazdu 10%;
  • do 7 dni przed datą wyjazdu 25%;
  • do 3 dni przed datą wyjazdu 50%;
  • do 24h przed wyjazdem 100%.
  • Za przejazd nie zgłoszony w/w terminach i niewykorzystany nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
 12. Pasażer może dokonać zmiany umowy w zakresie:
  • terminu odjazdu;
  • miejsca przeznaczenia;
  • danych osobowych Pasażera.
 13. Wszelkie zmiany należy zgłosić telefonicznie do 48h przed planowanym przejazdem pod numerem telefonu +48 790 749 032.
 14. Zmiana terminu wyjazdu zgłoszona telefonicznie do 48h przed wyjazdem jest bezpłatna pod warunkiem, że istnieje możliwość zrealizowania przejazdu w nowym terminie. Jeżeli nie – możliwa jest anulacja przejazdu zgodnie z kosztami wymienionymi w pkt.1.11 niniejszego regulaminu.
 15. Jeżeli wykonanie przejazdu na zmienionej trasie jest możliwe dla Przewoźnika, istnieje możliwość dokonania zmiany miejsca przeznaczenia za dodatkową opłatą ustaloną przez Przewoźnika.

2. BILET

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest BILET.
 2. Kupno biletu jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu przewozów TRANSF-AIR“ oraz zawarciem umowy na przewóz, której stronami są Pasażer oraz Przewoźnik zgodnie z danymi umieszczonymi na bilecie.
 3. Cenę biletu i termin jego obowiązywania ustala Przewoźnik. Cena biletu ustalona jest według obowiązującego cennika w dniu wystawienia biletu.
 4. Cena biletu może być uiszczona w Euro według kursu ustalonego przez Przewoźnika.
 5. Ważny bilet powinien zawierać:
  • imię i nazwisko pasażera legitymującego się nim w czasie podróży;
  • określenie miejsca docelowego podróży oraz datę i godzinę jej rozpoczęcia;
  • nazwę przewoźnika;
  • kwotę opłaconą za bilet oraz formę płatności.
 6. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie.
 7. Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
 8. Jakiekolwiek zmiany na bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem biura dokonującego zmiany.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu na trasie określonej na bilecie.
 2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 3. W przypadku awarii pojazdu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
 4. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z powodu siły wyższej (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.).
 5. W przypadku przewozów na lotniska – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
  • z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera;
  • z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
 6. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 7. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
  • nie przestrzega „Regulaminu przewozów TRANSF-AIR”;
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu;
  • nie posiada dokumentu wymaganego do przekroczenia granicy oraz innego koniecznego dokumentu upoważniającego do przewozu;
  • nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
  • przewozi rzeczy, których przewóz jest zabroniony w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie lub innych przepisach krajowych i międzynarodowych;
  • przewozi rzeczy, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  • posiadania i okazania ważnego biletu na przejazd na całej trasie przewozu;
  • punktualnego stawienia się w miejscu odjazdu – niestawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
  • stosowania się do zaleceń załogi pojazdu.
 2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
 3. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.
 4. W czasie jazdy Pasażer powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z pojazdu będącego w ruchu.
 5. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających w pojeździe jest surowo zabronione. Zakaz dotyczy również e-papierosów. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczenia pojazdu.
 6. Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych – w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem pojazdu prosimy o kontakt pod numer alarmowy czynny 24h +48 790 749 032. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Pasażera.
 7. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa: foteliki i podstawki dla dzieci.
 8. Przewóz dzieci: do 12 lat – opieka osoby dorosłej, 12-18 lat – upoważnienie rodzica.
 9. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.

5. BAGAŻE

 1. Szczegóły dotyczące przewożonego bagażu należy uzgodnić z Przewoźnikiem w momencie dokonywania rezerwacji.
 2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 32 kg oraz bagażu podręcznego do 10 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 20 PLN. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w pojeździe.
 3. Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.
 4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili zakupu biletu.
 5. Pasażer może zabrać do samochodu bagaż podręczny, o ile nie utrudnia on podróży innym osobom.
 6. Z przewozu wyłączone są:
  • przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom bądź Przewoźnikowi oraz narażać pasażerów na niedogodności;
  • przedmioty, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów;
  • zwierzęta;
  • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.

6. INNE

 1. Przewóz zwierząt jest możliwy po uprzednim ustaleniu tego z Przewoźnikiem podczas dokonywania rezerwacji. Pasażer zobowiązany jest posiadać specjalny transporter dla zwierzęcia. W przypadku nie posiadania transportera Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania zwierzęcia.
 2. W przypadku zabrudzenia pojazdu może zostać pobrana opłata 200 PLN na poczet czyszczenia pojazdu.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.11.2017 r.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych oraz zarobkowego przewozu osób i bagażu, wykonywanego przez przewoźnika.
 2. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów osób i bagażu w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym wykonywanych przez pojazdy będące w dyspozycji TRANSF-AIR lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.
 3. Regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.).
 4. Uregulowania przyjęte w niniejszym Regulaminie stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo przewozowe oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i przepisami Kodeksu Cywilnego.